مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی مجموعه اقداماتی همسو با اهداف کلی پروژه‌هاست که به رفع چالش‌ها و مشکلات جامعه هدف می‌انجامد. شرکت‌های معدنی در سراسر جهان تلاش بر مشارکت در توسعه جوامعی دارند که در آن قرار گرفته‌اند. شرکت آتین معدن میدیا نیز با اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی خود توجه به موضوع سلامت، ایمنی و محیط‌زیست را در دستور کار خود قرار داده است.

رعایت دستورالعمل‌های حوزه HSE همواره مورد تاکید مدیریت ارشد شرکت بوده و در تمامی دفاتر کاری، پروژه‌ها و معادن شرکت اجرای این دستورالعمل‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و حراست از منابع دخیل در کسب و کار شرکت آتین معدن میدیا به طور ویژه و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.

به باور ما، مسئولیت‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:

  1. تعهد در قبال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
  2. تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آن‌ها
  3. تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
  4. تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای سرمایه‌های انسانی
  5. تعهد در قبال عدم تولید محصولات زیان‌آور و مضر برای محیط زیست