نام محدوده: سرب و روی ۳۰۹

موقعیت جغرافیایی:

استان: مرکزی

شهرستان: خمین

مختصات یک نقطه از محدوده: (طول ۳۸۲۴۸۲ و عرض ۳۷۲۷۱۸۹)

راه دسترسی:

دسترسی به محدوده از طریق جاده آسفالته خمین- ۳۰۹ و طی مسافت حدود ۳۵ کیلومتر در راستای باختر میسر خواهد بود.

راه دسترسی:

دسترسی به محدوده از طریق جاده آسفالته خمین- ۳۰۹ و طی مسافت حدود ۳۵ کیلومتر در راستای باختر میسر خواهد بود.

وضعیت محدوده در سامانه کاداستر

پروانه اکتشاف

زمین شناسی اقتصادی

محدوده اکتشافی در بخش مرکزی زون ساختاری سنندج – سیرجان و به‌طور مشخص کمربند فلززایی ملایر – اصفهان و حوزه معدنی جنوب اراک واقع شده است. براساس بازدید‌های صحرایی صورت گرفته تعداد ۲۹ زون کانه‌دار سرب و روی به طول ۸۰۰ متر شناسایی گردید. شواهد موجود بیانگر رخداد کانه‌زایی در یک افق اصلی در جبهه شمالی کوه نسار و یک افق فرعی و محدود در جبهه جنوبی است. در جبهه شمالی کوه نسار کانه‌زایی در ارتباط با ساختارهای گسلی و در مرز ۲ واحد سنگ آهک ضخیم لایه (واحد Kl) و آهک مارنی نازک لایه (واحد Ksl) رخداده است. دگرسانی عمده و اصلی مرتبط با کانه‌زایی در این محدوده از نوع سیلیسی‌شدن می‌باشد. دگرسانی اکسیدهای آهن و دولومیتی نیز از جمله دگرسانی های مهم می‌باشد. با توجه به شواهد ساختاری و بافتی از جمله ارتباط مستقیم کانه‌زایی با گسل‌ها و شکستگی‌ها، بافت رگه‌ای و رگچه‌ای ماده معدنی، پدیده جانشینی و … می‌توان کانه‌زایی را در ارتباط با فرآیندهای اپی‌ژنتیک در نظر گرفت. با توجه به حضور سنگ میزبان کربناته، این تیپ کانه‌زایی را می‌توان در رده کانسارهای سرب و روی با سنگ میزبان کربناته (Carbonate Hosted Lead and Zinc Deposits) معرفی نمود. در نمونه‌برداری سیستماتیک صورت‌گرفته با فواصل ۵ متر، مقدار عیار میانگین سرب ۵/۱ درصد و عیار میانگین روی ۲/۴ درصد برآرود گردید.

 • کانی های اصلی و همراه

کالامین، همی‌مورفیت، گالن و سروزیت در همراهی با کانی‌های اکسیدی آهن به‌ویژه هماتیت، لیمونیت و گوتیت

 • زمین شناسی ساختمانی

دو روند گسلی شمال‌ باختر- جنوب‌ خاور و شمال‌ خاور- جنوب‌ باختر در اين منطقه مشاهده می‌شود. روند اصلی گسلش در این منطقه شمال‌باختر – جنوب‌خاور می‌باشد و کنترل ­کننده اصلی کانه‌زایی منطقه محسوب گردد. گسل اصلی با مشخصات ۰۴۰/۷۵ (Dip/Dipdirection) و با مکانیسم امتداد لغز راستگرد و مولفه شيب‌لغز نرمال مي‌باشد. این گسل واحدهای آهکی ضخیم لایه (Kl) را تحت تاثیر قرار داده است و در راستای گسل دولومیتی شدن واحدهای آهکی مشاهده می‌شود.

اقدامات صورت گرفته:

 • گردآوری اطلاعات موجود شامل کلیه گزارشات و مقالات، نقشه‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ژئوشیمیایی
 • انجام مطالعات دفتری شامل مطالعات زمین‌شناسی و استخراج واحدهای مستعد، مطالعات زمین‌ساختاری، ژئوشیمیایی و پردازش تصاویر ماهواره‌ای
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و نمونه‌برداری از واحدهای مستعد کانه‌زایی و مشخص کردن واحدهای سنگی و برداشت‌های ژئومتری رگه‌های معدنی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۵۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۵ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۵۰۰۰
 • نمونه‌برداری از رگه‌های کانه‌دار در مرحله شناسایی به تعداد ۱۰ نمونه و انجام آنالیزهای شیمیایی به روش‌های ICP-OES و AAS
 • نمونه برداری از رگه‌های کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد ۳۷ نمونه و انجام آنالیزهای شیمیایی به روش‌های ICP-OES، AAS، XRF و XRD
 • طراحی شبکه نمونه‌برداری سیستماتیک از رگه‌های کانه‌دار به فاصله ۵ متر و به تعداد ۱۹۰ نمونه و انجام آنالیزهای شیمیایی به روش‌های ICP-OES و AAS
 • نمونه‌برداری و ارسال ۱۸ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل آنالیزهای ژئوشیمیایی به روش‌های آمار کلاسیک، تک متغیره و چند متغیره
 • تعیین عیار میانگین سرب و روی رگه‌های کانه‌دار در محدوده و تخمین ذخیره زمین‌شناسی بر اساس مشاهدات صحرایی

شکل  تفکیک عوارض زمین شناسی ساختمانی بر روی تصویر ماهواره ای

This post is also available in: English